logo
Towarzystwo powstało 24 marca 2004 roku w Machowej, w gminie Pilzno na Podkarpaciu.


Tworzymy organizację pozarządową, zrzeszamy ludzi, którzy chcą wspólnie spotykać się w poszukiwaniu i poznawaniu piękna.


Siedzibą Towarzystwa jest Pustynia 162 b, 39-200 Dębica.

Celem Towarzystwa jest:
- Podnoszenie świadomości przyrodniczej w społeczeństwie.
- Nauka, edukacja i oświata ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Działania na rzecz ochrony gatunków flory i fauny.
- Rejestracja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
- Świadczenie usług społecznie użytecznych.
- Promocja utrzymania kondycji zdrowotnej i sprawnościowej.
- Promocja i organizacja wolontariatu.
- Działalność charytatywna.

Formami realizacji celów Towarzystwa jest:

-Organizacja spotkań członków i osób zainteresowanych.
- Wyodrębnienie kół terenowych i sekcji tematycznych.
- Organizowanie i prowadzenie ekologicznych akcji edukacyjnych.
- Popularyzacja idei współodpowiedzialności za naturalny stan przyrody w środkach masowego przekazu.
- Aktywna pomoc zwierzętom.
- Pośrednictwo przy opracowaniu projektów, ekspertyz na użytek organów administracji państwowej i samorządowej.
- Fachowość w opracowaniach florystycznych i faunistycznych.
- Współudział w prowadzonych badaniach nad poznaniem gatunków i monitorowanie ich.
- Wypowiadanie się w sprawach istotnych, mających wpływ na zmianę środowiska przyrodniczego.
- Otwartość na kontakty z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
o podobnym priorytecie działania.Zarząd Towarzystwa tworzą (od lewej):
Grzegorz Stawarz, Urszula Niedzielska, Mirosław Więcek.

Zdjęcia pochodzą z dnia 24 marca 2004 roku.
Przedstawiają przebieg zebrania założycielskiego i członków założycieli Towarzystwa.
Zdjęcia wykonał Marcin Kukułka

Przyroda dana jest człowiekowi jako przedmiot podziwu i kontemplacji, jako wielkie zwierciadło świata. Aby wasze "wzrastanie w latach i w mądrości" dokonywało się przez obcowanie z przyrodą.
Miejcie na to czas!
Nie żałujcie go!
Podejmujcie również trud i wysiłek, jaki to obcowanie niesie czasem z sobą, zwłaszcza, gdy pragniemy docierać do rejonów szczególnie eksponowanych. Ten trud jest twórczy, stanowi on zarazem element zdrowego odpoczynku, który jest wam potrzebny.
Każdemu potrzebny jest ten trud i wysiłek, w którym nie tylko hartuje się ciało, ale cały człowiek doznaje radości panowania nad sobą oraz pokonywania przeszkód i oporów.Jan Paweł II

Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2